Bekostiging

Afhandelen bekostiging 2007-2008 in 2009

Op 1 januari 2009 wordt naar alle waarschijnlijkheid de wet participatiebudget van kracht. Dat betekent dat de niet-G31-gemeenten vanaf die datum één budget krijgen waarmee ze re-integratie-, educatie- en inburgeringsvoorzieningen kunnen aanbieden. De afrekening van dit budget betreft alleen de rechtmatigheid van de uitgaven. Prestaties zijn binnen het regime van het participatiebudget niet relevant voor de afrekening. Deze zijn wel relevant voor de verdeling van de budgetten over 2 jaar, dit gaat voor het eerst gelden voor de prestaties geleverd in 2010 die zullen worden gebruikt voor de verdeling van het budget 2012.

Het jaar 2009 is voor de niet-G31-gemeenten voor wat betreft de verantwoording een overgangsjaar. Zo blijft de methodiek zoals deze geldt voor de onder de Wet inburgering verstrekte Rijksbijdragen voor de cohorten 2007 en 2008 onveranderd.
Zoals u weet zijn, vanwege de stagnatie in de inburgering, niet alle middelen die voor de cohorten 2007 en 2008 aan de niet-G31-gemeenten zijn bevoorschot tot besteding gekomen. Daarom heeft de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie toegezegd dat de niet-G31 gemeenten dezelfde ruimte als de G31 gemeenten zal worden geboden om eventueel achterblijvende prestaties te compenseren door het mogelijk te maken het prestatieafhankelijke deel van de voor de cohorten 2007 en 2008 verstrekte rijksbijdragen ook ten behoeve van het cohort 2009 aan te wenden. Dit betekent dat het resterende prestatieafhankelijke deel na inzet voor de cohorten 2007 en 2008 mag worden aangewend voor de inburgering van het cohort 2009 onder de huidige systematiek (Wet inburgering en Besluit inburgering). Dit bedrag wordt niet betrokken bij de besteding van in het participatiebudget.

In het Besluit inburgering zal worden bepaald dat het college in 2012 de verantwoording van het prestatie-afhankelijke deel van de rijksbijdrage moet indienen. De verantwoording van de rijksbijdragen voor de cohorten 2007, 2008 en 2009 vindt derhalve plaats met de gemeenterekening over 2011.
Voor de vastlegging in ISI heeft het bovenstaande geen gevolgen. Er zal in ISI niet worden vastgelegd welke middelen (inburgeringsmiddelen of participatiebudget) gemeenten in 2009 inzetten om inburgeringsvoorzieningen aan te bieden.

Geef een reactie